Zmiany w Ustawie

Kwestie ubezpieczenia obowiązkowego reguluje w Polsce ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku. W najbliższym czasie czeka nas duża zmiana związana z wejściem w życie nowelizacji tej Ustawy, która zacznie obowiązywać od dnia 11 lutego 2012. Postaramy się wymienić tu te zmiany, które są istotne z punktu widzenia każdego właściciela pojazdu czyli też posiadacza polisy ubezpieczenia obowiązkowego OC.

Zmiany:

 • Ustawa, która zacznie obowiązywać od dnia 11 lutego 2012 roku dopuszcza stosowanie podpisu nieodręcznego,a tzw. podpisu odtwarzanego mechanicznie. W obecnej ustawie nie uregulowano właściwie kwestii podpisu elektronicznego na polisach. Ustawodawca nie przewidział błyskawicznego rozwoju ubezpieczeń m.in. direct dla których stosowanie podpis elektronicznego jest olbrzymim ułatwieniem gdyż specyfika ubezpieczeń direct w przeciwieństwie do ubezpieczenia za pośrednictwem agenta charakteryzuje się masowym wystawianiem polis przez centralę firmy i odręczne podpisywanie wszystkich polis przez osobę uprawnioną byłoby niewątpliwie kłopotliwe. Brak regulacji w obecnej ustawie o możliwości stosowania podpisu odtwarzanego mechanicznie było dla wielu klientów firm działających w systemie Direct przyczyną niemiłej konfrontacji z policjantem podczas kontroli drogowej.
 • Wypowiedzenie OC. Nowa ustawa dopuszcza wypowiedzenie wysłane na jeden dzień przed zakończeniem umowy (decyduje data stempla pocztowego). Ważne!!! Jeżeli wypowiedzenie zostało wysłane za pośrednictwem operatora prywatnego w dalszym ciągu liczy się data wpłynięcia do Towarzystwa Ubezpieczeniowego. W dalszym ciągu będzie możliwe dostarczenie wypowiedzenia za pomocą faksu lub email (pod warunkiem umieszczenia w mailu skanu pisma z odręcznym podpisem.
 • Brak ograniczania terminu złożenia wypowiedzenia dla nowonabywcy do 30 dni od daty zakupu pojazdu. Zgodnie z zapisami obecnej ustawy nabywając pojazd wraz z polisą OC poprzedniego właściciela otrzymujemy 30 dni ( o ile polisa nie kończy się wcześniej) na podjęcie decyzji o kontynuowaniu polisy lub jej wypowiedzeniu. Nowa ustawa nie ogranicza tego terminu i prawo do rezygnacji mamy przez cały okres trwania polisy. Wypowiadając taką polisę po zbywcy wg. nowych przepisów należy pamiętać, że jeżeli nie podany na niej konkretnej daty rozwiązania to rozwiąże się ona ze skutkiem natychmiastowym, a więc warto upewnić się, że mamy już zawartą i działająca polisę OC w innym TU.
 • Obowiązek wysłania przez Towarzystwo Ubezpieczeń oferty wznowienia OC najpóźniej 14 dni przed startem polisy. Obecnie (zgodnie z zapisami ustawy z 22 maja 2003) TU nie mają wogóle obowiązku wysyłania ofert wznowieniowych do swoich klientów. Wiele firm ubezpieczeniowych wykorzystuje tą lukę w przepisach i przedstawia ofertę wznowienia swoim klientom na tyle późno by nie pozostawić wystarczająco dużo czasu na znalezienie porównanie innych propozycji rynkowych i wybranie najkorzystniejszej dla nas propozycji ubezpieczenia. Po zmianie przepisów w przesłanej do klienta ofercie poza informacją o stawce na rok kolejny, TU będzie miało obowiązek zamieścić także pouczenie, że wysokość tej składki może ulec zmianie, oraz  zamieścić informację jakie okoliczności będą miały na to wpływ.
 • Brak automatycznego wznowienia jeżeli w ciągu roku polisowego następowała zmiana właściciela pojazdu. W obecnym kształcie ustawy TU mają obowiązek automatycznego wznawiania wszystkich polis ubezpieczenia obowiązkowego OC jeżeli składka była opłacona w całości, a polisa nie została prawidłowo wypowiedziana. Zgodnie z zapisami nowej ustawy polisa ubezpieczenia obowiązkowego OC  nie będzie wznawiana automatycznie jeżeli w ciągu trwania ubezpieczenia następowała zmiana własności pojazdu.
 • Obowiązek wysyłania przez TU potwierdzenia wznowienia polisy 14 dni od jej wznowienia. Obecna ustawa w żaden sposób nie nakłada na TU obowiązku potwierdzenia automatycznego wznowienia się polisy co przy połączeniu braku obowiązku przedstawienia oferty na wznowienia może skutkować tym, że jeżeli zapomnieliśmy o końcu naszej polisy lub o jej wypowiedzeniu i np.  wykupiliśmy polisę w innej firmie możemy o automatycznym wznowieniu oraz jego cenie dowiedzieć się po pół roku od jej rozpoczęcia np. z działu windykacji naszej poprzedniej firmy ubezpieczeniowej
 • Możliwość wypowiedzenia polisy automatycznie wznowionej. Zapisy nowej ustawy dopuszczają możliwość wypowiedzenia polisy automatycznie wznowionej w przypadku gdy posiadacz pojazdu posiada ubezpieczenie na ten sam okres w dwóch Towarzystwach Ubezpieczeniowych jednocześnie.
 • Rozliczenie zwrotów składki z dokładnością do dnia. Obecnie jeżeli nowonabywca wypowie polisę zwrot składki należny zbywcy pojazdu obliczany jest za pełne niewykorzystane miesiące polisowe. Nowe zapisy obligują TU do rozliczenia składki należnej do zwrotu za wszystkie niewykorzystane dni.
 • Obowiązek powiadamiania TU w terminie 14 dni o zbyciu pojazdu oraz przekazanie danych nowego właściciela. Nowa ustawa nakłada obowiązek powiadomienia zakładu ubezpieczeń o zbyciu pojazdu i przekazanie danych nowonabywcy do 14 dni od dnia zbycia. Jeżeli tego nie zrobimy odpowiadamy za należności związane z polisę od dnia sprzedaży do dnia powiadanie zakładu ubezpieczeń  solidarnie z nowym nabywcom.
 • Możliwość podwyższenia składki za ubezpieczenie w przypadku niepodania lub podania nieprawdziwych danych przez ubezpieczającego.  Jeżeli podczas zawarcia ubezpieczenie podamy nieprawidłowe dane mogące wpływać na ocenę ryzyka TU będzie miało prawo do podwyższenia składki.
 • Możliwość składania oświadczeń (wypowiedzenia, odstąpienia, umowy kupna-sprzedaży itp.) agentowi ubezpieczeniowemu. Obecne przepisy ustawy nie warunkują tej kwestii, w wyniku czego niektóre TU ograniczają swoim agentom upoważnienia do pobierania oświadczeń woli. Poza tym brak regulacji prawnej dotyczącej tej kwestii powoduje, że aktualnie złożenie oświadczenia woli agentowi ubezpieczeniowemu nie musi być równoznaczne ze złożeniem go zakładowi ubezpieczeń czyli na przykład zostawienie wypowiedzenia umowy u agenta nie oznacza  skutecznego wypowiedzenia ponieważ może on przekazać je dalej po terminie określonym w ustawie a konsekwencje tego poniesiemy my. Nowe przepisy likwidują ten problem: złożenie oświadczenia agentowi będzie równoznaczne ze złożeniem go zakładowi ubezpieczeń.

Niestety z zapisów nowej ustawy płyną pewne zagrożenia, w związku z brakiem automatycznego wznowienia polis po zmianie własności grozić będzie wielu nowym właścicielom pojazdów kara z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za brak ważnego OC. Niestety to w tym przypadku nie wszystko, wiele osób znając aktualne przepisy może narazić się na duże koszty, ponieważ brak automatyzmu to nie tylko możliwość otrzymania kary z UFG to także narażenie się na zdecydowanie wyższe koszty pokrycia strat osobie przez nas poszkodowanej w sytuacji gdy zapomnimy polisy wykupić, a biorąc pod uwagę (musimy mieć tą świadomość) że możemy spowodować swoim pojazdem u innych ciężkie obrażenia ciała i koszty leczenia w takim przypadku będziemy musieli pokryć z własnej kieszeni. Pytanie więc czy zmiana jest prokonsumenka?

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną ciekawostkę w nowej ustawie, mając możliwość wypowiedzenia polisy zbywcy musimy liczyć się z następującą sytuacją:

Zakupujemy pojazd z polisą która jest ważna jeszcze 11 miesięcy w związku z czym zgłaszamy się do firmy ubezpieczeniowej zbywcy gdzie dostarczamy niezbędne dokumenty, polisa jest rekalkulowana w oparciu nasze dane ryzyko jakie niesiemy dla firmy. Po rekalkulacji robimy dopłatę np. w wysokości 200 PLN. Po dwóch miesiącach udaje nam się jednak znaleźć polisę w innym TU która jest dla nas bardzo atrakcyjna cenowo. Zgodnie z nowymi zapisami obecną polisę będziemy mogli wypowiedzieć w każdej chwili. Tak więc wypowiadamy umowę i zgodnie z zapisami zawartymi w nowej ustawie zwrot za niewykorzystany czas naszej polisy (która została zrekalkulowana) otrzymuje zbywca pojazdu…