Auto Casco

Auto Casco

materiał opracowany na podstawie Ogólny Warunków Ubezpieczenia wchodzących w życie od dnia 1 maja 2009 roku a także na podstawie zmian do w/w OWU wchodzących w życie od 15 stycznia 2011 roku

Compensa  oferuje ubezpieczenie AC w dwóch wariantach:

Wariant 1. BAZA – skierowany jest do osób posiadających samochody osobowe,  samochody typu VAN oraz przyczepy campingowe i samochodowe o masie całkowitej do 750kg

Wariant 2. MOC – przeznaczony jest dla wszystkich pojazdów innych niż te przyporządkowane do wariantu BAZA

Zakres terytorialny:

Zakres terytorialny

Wariant BAZA

Wariant MOC

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

obejmuje

obejmuje

terytorium państw Unii Europejskiej

obejmuje

za dodatkową opłatą

Albania, Białoruś, Mołdawia, Ukraina

obejmuje z wyłączeniem szkód kradzieżowych

za dodatkową oplata z wyłączeniem szkód kradzieżowych

Andora, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra, Islandia, Lichtenstein Macedonia, Monako, Norwegia, San Marino, Serbia, Szwajcaria, , Watykan

obejmuje

za dodatkową opłatą

Rosja (część europejska)

obejmuje z wyłączeniem szkód kradzieżowych

za dodatkową oplata z wyłączeniem szkód kradzieżowych

Turcja (część europejska)

obejmuje

za dodatkową opłatą

Zakres ochrony:

Oba warianty obejmują:

- szkody polegające na uszkodzeniu i zniszczeniu pojazdu, zamontowanych w nim na stałe części oraz w  jego wyposażeniu dodatkowym

- szkody kradzieżowe pojazdu, zamontowanych w nim na stałe części oraz  jego wyposażenia dodatkowego

Franszyza integralna czyli wartość szkody dla której odszkodowanie nie zostanie wypłacone:

w przypadku obu wariantów to 500zł

!!! Franszyza redukcyjna (udział własny) !!!

Wariant BAZA

standardowy udział własny – 700zł

podwyższony udział własny – 2000zł

Wariant MOC

2% sumy ubezpieczenia (nie mniej niż 700zł)

Oczywiście wymienione powyżej udziały własne można wykupić (znieść)ale tylko dla pierwszej zaistniałej szkody. W każdej następnej będą brane pod uwagę.

Ważniejsze wyłączenia z ochrony (wariant BAZA i MOC)

- szkody kradzieżowe na terytorium Albanii, Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy

- szkody kradzieżowe jeżeli pojazd nie został przez kierującego należycie zabezpieczony lub nie posiadał wymaganych zabezpieczeń antykradzieżowych

- szkody kradzieżowe jeżeli dokumenty pojazdu, kluczyki lub inne sterowniki służące do jego uruchomienia nie zostały należycie zabezpieczone

- szkody kradzieżowe jeżeli po utracie kluczyków lub sterowników służących do uruchomienia pojazdu iy wyłączenie zabezpieczeń  nie dokonaliśmy ich wymiany,wymiany zamków i wymiany zabezpieczeń

- szkody spowodowane wskutek rażącego niedbalstwa

- szkody powstałe pojazdem niedopuszczonym do ruchu, lub bez ważnego badania technicznego

- szkody spowodowane w stanie nie trzeźwości lub po spożyciu alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub leków o podobnym działaniu

- kierujący nie posiadał uprawnień do prowadzenie pojazdu

- kierujący zbiegł lub oddalił się z miejsca zdarzenia

- szkody powstałe na wskutek działaniu wiatru o prędkości poniżej 17,5m/sekundę (prędkość wiatru musi  być potwierdzona przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej)

- powstałych na wskutek trzęsienia ziemi

- szkody powstałe w pojazdach wprowadzonych na obszar celny UE w sposób nie legalny (oczywiście jeżeli ubezpieczający wiedział lub mógł wiedzieć o takiej sytuacji)

- szkody powstałe w pojazdach zarejestrowanych w RP ale na podstawie dokumentów zawierających dane nie prawdziwe na temat pojazdu, jego właściciela lub źródła jego pochodzenia; oczywiście chodzi tu o rejestrację dokonywaną przez ubezpieczającego

- szkody polegające na przywłaszczeniu pojazdu

- szkody polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu części pojazdu (głownie chodzi tu o szybę przednią) na wskutek uderzenia pokrywy komory silnika (maski pojazdu)

- szkody będące następstwem działań wojennych, rebelii, rewolucji, powstania, rozruchów, strajków, aktów sabotażu, zamieszek wewnętrznych, zamachu stanu, aktów terroru

- szkody spowodowane następstwem reakcji jądrowej, promieniowania jądrowego lub skażenia promieniotwórczego

- szkody powstałe podczas użycia pojazdu do popełniania lub usiłowania popełnienia przestępstwa

- jeżeli podczas zdarzenia maksymalna dopuszczalna prędkość zostanie przekroczona o 50km/h odszkodowanie zostanie zmniejszone o 25%